REGULAMIN

REGULAMIN WARSZTATÓW WIZUALIZACJI

Postanowienia Ogólne 

 1. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa warunki i zasady na jakich przebiegają „Warsztaty Wizualizacji” (dalej jako „Warsztaty”), odbywające się w we wskazanych przez Organizatora lokalizacjach oraz reguluje powstałe w związku z Warsztatami stosunki pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem.                                                
 2. Organizatorem konkursu jest ProGrupa Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Poznaniu (61-512), przy ul. Pamiątkowa 2/23, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000415591, posiadająca numer Regon: 302074921 oraz numer NIP: 7811877781 (zwana w dalszej części Regulaminu „Organizatorem").
 3. Warsztaty odbywają się we wskazanych przez Organizatora lokalizacjach, informacje dostępne są na stronie www.warsztatywizualizacji.pl.
 4. Każdy Uczestnik przed przystąpieniem do Warsztatów ma obowiązek zapoznania się z programem Warsztatów oraz niniejszym Regulaminem dostępnym na stronie www.warsztatywizualizacji.pl.
 5. Udział w Warsztatach jest bezpłatny.
 6. Warsztaty odbywają się w ciągu 2 dni w godz. 09:00-17:00.
 7. Szczegółowy program Warsztatów znajduję się na stronie www.warsztatywizualizacji.pl.
 8. Organizator zapewnia w trakcie Warsztatów wyżywienie oraz napoje (kawa/herbata, woda, soki).
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Warsztatów bądź zmiany terminu lub miejsca z przyczyn od siebie niezależnych (wypadki losowe, choroba prowadzącego itp.). W takim przypadku uczestnik Warsztatów ma prawo do wyboru innego terminu Warsztatów, organizowanych w ciągu trzech miesięcy od odwołanych Warsztatów, o ile na wybranych Warsztatach będą jeszcze wolne miejsca.
 10. Maksymalna ilość Uczestników biorących udział w jednych warsztatach to 25 osób.
 11. W przypadku zgłoszenia mniejszej ilości uczestników niż 10 osób, Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Warsztatów lub zmiany terminu.
 12. Organizator zapewnia materiały edukacyjne zgodnie z tematem Warsztatów, przygotowaną salę oraz merytoryczną opiekę prowadzących Warsztaty.
 13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy (pieniądze, przedmioty wartościowe itp.) pozostawione przez Uczestników w miejscu prowadzenia Warsztatów.
 14. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu oraz stosowania się do poleceń prowadzącego. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe na skutek nie przestrzegania Regulaminu i zaleceń trenera prowadzącego Warsztaty.
 15. Uczestnikami Warsztatów mogą być:
  1. osoby powyżej 18 roku życia, posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
  2. osoby nie będące pracownikami Organizatora.
 16. Zgłaszając swoje uczestnictwo w Warsztatach Uczestnik jednocześnie wyraża zgodę na:
  1. przetwarzanie i przechowywanie swoich danych osobowych.
 17. Dane osobowe Uczestników Warsztatów są przetwarzane przez Organizatora oraz przekazywane w celach informacyjnych sponsorom Warsztatów. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwia udział w Warsztatach ze względu na brak możliwości rejestracji Uczestnika. Każdy Uczestnik Warsztatów posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.
 18. Pytania dotyczące udziału w Warsztatach, współpracy i innych zagadnień należy kierować na adres: info@warsztatywizualizacji.pl

 Warunki uczestnictwa w warsztatach

 1. Rejestracja na Warsztaty odbywa się za pomocą wypełnienia przez Uczestnika elektronicznego formularza rejestracyjnego na stronie internetowej www.warsztatywizualizacji.pl.
 2. Każdy Uczestnik, chcąc przystąpić do warsztatów, jest zobowiązany do podania swojego imienia i nazwiska, wypełnienia obowiązkowych danych oraz odesłania wypełnionego formularza rejestracyjnego. Na podstawie tych danych Organizator zweryfikuje uczestników warsztatów.
 3. Podanie danych nieprawdziwych lub niezgodnych z aktualnym stanem rzeczy Organizator może uznać za naruszenie Regulaminu.
 4. Przy rejestracji na Warsztaty Wizualizacji bierzemy uwagę:
  1. posiadanie profilu projektanta na stronie ArchiUp.com
  2. kolejność zgłoszeń
  3. realizowane projekty świadczące o doświadczeniu uczestnika
  4. zgodność z branżą
 5. W wybranych przypadkach Organizator zastrzega możliwość wybiórczego zakwalifikowania uczesntików z listy poza kryteriami wskazanymi w pkt. 4 Regulaminu.
 6. Ilość uczestników przypadających na 1 warsztaty, posiadających status studenta nie może przekraczać 3 osób.
 7. Ilość uczesntików reprezentujących jedną firmę na 1 warsztatach nie może przekraczać 2 osób.
 8. Uczestnicy zgłaszający się przez formularz rejestracyjny otrzymają potwierdzenie od Organizatora drogą mailową o przyjęciu na wybrane Warsztaty. Na tej podstawie Uczestnik będzie pełnoprawnym Uczestnikiem Warsztatów.
 9. W przypadku wyczerpania limitu miejsc, uczestnik otrzyma informację o nie przyjęciu na Warsztaty.
 10. Przy braku wolnych miejsc na danych Warsztatach, istnieje możliwość wpisania się na listę rezerwową, która będzie uaktywniania w momencie rezygnacji wcześniej przyjętego Uczestnika. O wyborze Uczestnika z listy rezerwowej będzie decydować kolejność zgłoszeń.
 11. Istnieje możliwość zgłoszenia Uczestnika bez wcześniejszego ustalenia konkretnego terminu Warsztatów. W takim wypadku, Uczestnik otrzymuje od Organizatora powiadomienie drogą mailową o przyjęcie na Warsztaty w danej lokalizacji/mieście z informacją do kiedy otrzyma wiadomość o dokładnym terminie Warsztatów.
 12. W przypadku rezygnacji z udziału w Warsztatach, Uczestnik zobowiązany jest do poinformowania Organizatora o nieuczestniczeniu w Warsztatach.
 13. Organizator nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za nieprawidłowości, wynikające z błędnego podania przez Uczestnika adresu lub innych danych, koniecznych do kontaktu z Uczestnikiem.
 14. Warunkiem uczestnictwa w Warsztatach jest posiadanie własnego sprzętu komputerowego. Rekomendowane oprogramowania to Windows 7 lub nowszy, Mac OS X 10.10+ (Yosemite), 10.9+ (Mavericks) oraz 10.8+ (Mountain Lion).
 15. Organizator Warsztatów zastrzega sobie możliwość wykonania dokumentacji zdjęciowej w trakcie trwania Warsztatów i darmowej publikacji wykonanych zdjęć w galerii na stronach, których właścicielem jest Organizator.
 16. Organizator na czas trwania Warsztatów zapewnia oprogramowanie dla Uczestników w formie nieodpłatnej.

 Reklamacje

 1. Reklamacje związane z Warsztatami organizowanym na podstawie niniejszego Regulaminu, należy przesyłać        w formie elektronicznej do Organizatora na adres info@warsztatywiuzalizacji.pl w ciągu 2 dni od dnia zakończenia Warsztatów, w których Uczestnik brał udział. Dla przyjęcia reklamacji do rozpatrzenia decydujące znaczenie będzie miała data wysłania e-maila na powyższy adres mailowy. Możliwość zgłoszenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikowi Warsztatów. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, dokładny adres, datę uczestnictwa w Warsztatach oraz przyczynę reklamacji i jej argumentację. Reklamacje zgłoszone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 2 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania. Organizator rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia niniejszego Regulaminu.
 3. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony za pomocą poczty elektronicznej z adresu info@warsztatywiuzalizacji.pl

 Postanowienia końcowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Warsztatów jest ProGrupa Sp. z o.o. Sp. k., z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Pamiątkowa 2/23 w Poznaniu. Dane osobowe Uczestników Warsztatów będą chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.).
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niepoprawnych danych lub danych osoby trzeciej.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie, w szczególności
  z przyczyn techniczno-organizacyjnych, o ile nie wpływa to niekorzystnie na prawa już nabyte przez Uczestników. Zmiany postanowień Regulaminu wchodzą w życie z chwilą zamieszczenia ich na stronie internetowej warsztatywizualizacji.pl, o ile nie zastrzeżono inaczej.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Warsztatów, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.
 5. Przystąpienie do udziału w Warsztatach jest równoznaczne z dobrowolną i świadomą akceptacją przez Uczestnika niniejszego Regulaminu, jak również stanowi potwierdzenie, iż Uczestnik spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Warsztatach.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zniszczenia sprzętu będącego własnością Uczestnika, kontuzje, uszczerbek na zdrowiu i szkody powstałe po stronie Uczestnika. W razie doznania, w związku z udziałem w Warsztatach, uszkodzenia ciała, sprzętu lub jakichkolwiek innych negatywnych następstw, Uczestnik nie będzie dochodzić wobec Organizatora konkursużadnych roszczeń.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

Pamiątkowa 2/23
61 - 512 Poznań*
+48 880 50 55 50
biuro@progrupa.com

remove